Ekspertyzy, Przeglądy Techniczne Budynków

Opinie techniczne i ekspertyzy

Jako doświadczeni projektanci konstrukcji, oferujemy Państwu usługi w zakresie opinii technicznych i ekspertyz właśnie w tym zakresie.
Dodatkowo oferujemy opinie techniczne i ekspertyzy z zakresu fizyki cieplnej budynków.

Usługi tego rodzaju są każdorazowo wyceniane indywidualnie. Termin i cena usługi zależą od następujących czynników:

 • powodu zapotrzebowania na to opracowanie (awaria miejscowa lub rozległa, wątpliwość o zakresie ograniczonym lub rozległym, wymóg formalny etc.);
 • wielkości i funkcji obiektu;
 • dostępności dokumentacji obiektu (jeżeli istnieje przydatna w danym zakresie dokumentacja, unikamy potrzeby inwentaryzacji);
 • swobody dostępu do obiektu i jego elementów;
 • koniecznej ilości badań na obiekcie i laboratoryjnych.

Osoba do kontaktu w temacie opinii technicznych i ekspertyz:
mgr inż. Mirosław Hodun
tel. 668 477 527

Przeglądy techniczne budynków

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie okresowych przeglądów technicznych budynków.
Prawo budowlane określa obowiązki Zarządcy:

Art. 61. (262) Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. 1. (263) Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku,
  w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
 4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2. 
  1. (264) W trakcie kontroli, o której mowa w ust.1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
  2. (265) Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
    2) obiektów budowlanych:
      a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
      b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
  3. (266) Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
  4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 5. (267) Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych,
  o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz pkt. 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
 6. (268) Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1
  lit. c, powinny przeprowadzać:
  1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu
  do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu
  do przewodów kominowych, o których mowa w pkt. 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
 7. (269) Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt. 2.

Oferujemy usługi kompleksowe w branżach:
- architektonicznej;
- konstrukcyjnej;
- przewody dymowe i wentylacyjne;
- elektrycznej (z piorunochronną);
- gazowej.

Koszt usługi jest określany indywidualnie i zależy od:
- rodzaju przeglądu (coroczny czy pięcioletni);
- wielkości i funkcji obiektu;
- dostępności dokumentacji obiektu (jeżeli istnieje przydatna w danym zakresie dokumentacja, unikamy potrzeby inwentaryzacji);
- swobody dostępu do obiektu i jego elementów;
- wyposażenia obiektu;
- lokalizacji obiektu.